سپتامبر 13, 2022

یکی از نشانه های نظم و شاخصه های مدیریت خوب دفاتر و مجموعه های تجاری – صنعتی در کشور های توسعه یافته، پاکیزگی و